Repanet

Repanet

O nás

Aktivity

Kontakt

O nás

RepaNet, – občianske združenie bolo založené v roku 2006, ako nezisková mimovládna organizácia, aktívna v oblasti odpadového hospodárstva . Od roku 2008  bola  združením založená aj chránená dielňa pre montáž a kompletovanie dielcov pre automobilový priemysel.

V súvislosti s integrovaným a implementovaným sociálnym rozmerom realizuje združenie i formu poradenstva a prípadových štúdií ako i štúdií uskutočniteľnosti v rôznych nadväzujúcich odboroch, pričom primárnu úlohu zohráva sociálny aspekt a jeho implementácia do spoločnosti.

Repanet o.z. v roku 2007 úspešne realizoval s podporu ESF a Ministerstva Práce sociálnych vecí a rodiny SR  projekt s názvom „RepaNet – sociálno – ekonomický podnik so zameraním na ekológiu“. V tomto projekte za zameranom na  dočasné zamestnávanie osôb  znevýhodnených na trhu práce a ohrozených sociálnou exklúziou poskytol prácu 40- tim frekventatom na obdobie 12 mesiacov. Počas tohto obdobia sa frekventati zúčastňovali pracovného výcviku s cieľom  vytvorenia alebo znovunadobudnutia pracovných návykov. Zároveň im v oblasti personálneho rastu pomáhal  pracovný poradca a psychológ.  Počas tohto obdobia im bola poskytovaná pomoc pri ďalšom uplatnení sa na trhu práce, či už formou prípravy na prijímací pohovor alebo organizáciou burzy práce –  stretnutiami s potenciálnymi  zamestávateľmi.

Po skončení projektu subsumovalo združenie rôzne softskills a know-how pod oblasť poradenstva, ktoré poskytuje aj externým subjektom vo forme konzultácií alebo rôznych štúdií, či komplexných poradenských služieb, podĺa zadania objednávky a potrieb objednávateľa.

Repanet o.z. sa tiež  podieľalo na projektoch TransWaste a Re:Design-NetWork. Viac o projektoch sa dočítate na stránke…

Domov